Avís legal

CONDICIONS D'ÚS


1. DADES IDENTIFICATIVES

Titular: Carla Ortuño Ruiz (d’ara endavant FemGYM).
Domicilio: Carrer Mas Perelló, 27 1r-4ª 08790 Gelida (Barcelona)
Correu electrònic: hola@femgym.cat

2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

2.1. Aquestes són les condicions generals (d'ara endavant "condicions generals") que regulen l'accés, navegació i ús dels llocs web sota el domini femgym.cat (d'ara endavant Lloc web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent d'ara endavant per "continguts" els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial). Independentment de les mateixes, FemGYM podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts als Usuaris a través del Lloc web.

2.2. S'entendrà que l'accés o la mera utilització del Lloc web per part de l'Usuari implica l'adhesió d'aquest a les condicions generals que FemGYM tingui publicades a cada moment en el qual accedeixi al Lloc web i que estaran disponibles per als usuaris. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals.

En aquest sentit, s'entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc web.

2.3. Així mateix, a través del Lloc web, FemGYM podrà habilitar a terceres entitats perquè *publiciten o prestin els seus serveis. En aquests casos, FemGYM no serà responsable d'establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d'aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

2.4. Abans d'utilitzar i/o contractar aquests serveis específics prestats per FemGYM, l'Usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a aquest efecte per FemGYM. La utilització i/o la contractació d'aquests serveis específics impliquen l'acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per FemGYM al moment en què es produeixi aquesta utilització i/o contractació.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1. FemGYM com a autor d'obra col·lectiva, o qualsevol obra o prestacions de qualsevol naturalesa, és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web,
3.2. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part de FemGYM.

3.3. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, extreure, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc web si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de FemGYm o, si escau, del titular o titulars dels drets al fet que correspongui.

En particular, FemGYM s'oposa de manera expressa al fet que la reproducció de les seves pàgines pugui ser considerada una cita en els termes previstos en l'article 32, 1º paràgraf segon, de la llei de propietat intel·lectual.

En cas que estigui interessat en una autorització o llicència per utilitzar en qualsevol forma els continguts del Lloc web dirigeixi's a http://femgym.cat/contacte

4. ACCÉS

4.1. L'accés al Lloc web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant això alguns dels serveis i continguts oferts per FemGYM o tercers a través del Lloc web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars, en aquest cas es posaran a la seva disposició de forma clara.

4.2. Quan sigui necessari que l'Usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis , la recollida i el tractament de les dades personals dels Usuaris serà aplicable el que es disposa en la Política de Privadesa recollida en el Lloc web.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través del Lloc web per part de menors d'edat legal, havent d'obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent.

5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

5.1. Els continguts inclosos en el Lloc web es faciliten únicament a consumidors o usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seva revenda, queden prohibits, tret que es compti amb la prèvia autorització escrita de FemGYM.

5.2. Si per a la utilització i/o contractació d'un servei en el Lloc web, l'Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l'Usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per FemGYM , i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'Usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari.

5.3. En virtut de l'anterior, és obligació de l'Usuari notificar de forma immediata a FemGYM qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, FemGYM quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

5.4. L'accés, navegació i ús del Lloc web és responsabilitat de l'Usuari, per la qual cosa l'Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per FemGYM o per personal autoritzat de FemGYM relativa a l'ús del Lloc web i dels seus continguts.

5.5. Per tant, l'Usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

• utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

• reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

• emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

6. ESPAIS i EINES DE PARTICIPACIÓ.

6.1. El Lloc web posa a la disposició de l'Usuari diferents espais i eines de participació per fomentar la conversa i l'intercanvi d'idees i opinions entre els usuaris. El seu objectiu és romandre obert i accessible per a qualsevol sempre que es respectin unes normes de convivència i respecte bàsiques.

Per mitjà d'aquestes eines i espais l'Usuari podrà:

Disposar d'un espai propi, anomenat Perfil que li identificarà sota el seu nom real o el seu identificador d'usuari (nick) associat al compte d'usuari. El compte d'usuari podrà, si l'Usuari així ho tria, ser associada a una imatge (avatar) de la seva elecció i que li representarà de manera visual als diferents espais de participació del Lloc web. Els avatars d'aquells usuaris que l'Usuari segueixi i també d'aquells que segueixin a l'Usuari seran visibles en el Perfil perquè pugui estar informat i reconèixer-los fàcilment.

En el Perfil es reflectirà l'activitat de participació en FemGYM Els comentaris de l'Usuari són públics i podran consultar-se recopilats en un el Perfil al costat de les respostes i esments que hagi rebut d'altres usuaris. Altres usuaris podran seguir l'activitat de l'Usuari que es generi en el Lloc web, els comentaris o els concursos i promocions en els quals l'Usuari est participant.

L'Usuari podrà seguir l'activitat d'altres usuaris de FemGYM que li semblin interessants, què comenten i on ho fan. L'Usuari podrà seguir l'activitat generada pels col·laboradors o redactors del Lloc web o seguir les notícies generades entorn d'un o diversos esports, esportistes i agrupacions esportives així com a les notícies generades entorn d'un esdeveniment o institució.

El Lloc web podrà enviar notificacions de l'activitat de l'Usuaris i dels usuaris als quals segueixes mitjançant correu electrònic a l'adreça facilitada en el procés de registre.

Aquest Perfil serà públic però es mantindran ocultes, només visibles per l'Usuari , certes activitats de caràcter privat (tals com a inici de seguiment, continguts moderats, notificacions individuals de participació en promocions i jocs i qualssevol altres notificacions privades)

6.2 Normes de Participació

1. En cap cas es permetrà la publicació de continguts que de forma manifesta fomentin l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social. Tampoc es toleraran, en cap cas, sigui el que sigui la seva fi, els intents de suplantar la identitat de terceres persones ni la publicació de dades de contacte privats.

2. Tampoc s'aprovaran missatges que continguin 'spam' ni aquells amb enllaços a llocs que gens tinguin a veure amb el motiu de la conversa.

3. Busquem missatges educats per a un intercanvi d'opinions de manera que no es permetran els atacs personals ni els missatges no relacionats amb la conversa.

4. Per evitar comentaris repetits, recomanem llegir primer una conversa abans de participar en ella.

5. L'Usuari és responsable de la totalitat de les manifestacions en internet igual que en qualsevol altre lloc.

6. Els Missatges dels usuaris no es corresponen necessàriament amb la nostra línia editorial.

6.4. El Lloc web es reserva el dret de suprimir, per qualsevol raó i sense previ avís, qualsevol informació o contingut generat als espais de participació.

6.5 El Lloc web posa a disposició una eina per a denúncia dels missatges o continguts inadequats accessible mitjançant un botó habilitat a aquest efecte.

6.6. Lloc web declina expressament qualsevol responsabilitat dimanant dels continguts allotjats pels usuaris, sense perjudici de la qual cosa adoptarà les mesures oportunes per detectar i atendre reclamacions sobre possible activitats il·lícites per part dels mateixos, reservant-se expressament la possibilitat d'interrompre a qualsevol moment i sense previ avís, temporal o definitivament, el servei de participació ofert a qualsevol usuari que els seus continguts puguin ser considerats il·legals, prohibits o simplement inadequats.

7. CONTINGUTS GENERATS PER L'USUARI

7.1. En el cas que l'Usuari enviï continguts de qualsevol tipus al Lloc web, el mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

7.2.el Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a FemGYM per qualsevol dany derivat de qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense restricció alguna l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

7.3. FemGYm es reserva la facultat de decidir la divulgació o publicació dels continguts enviats per l'Usuari.

7.4. En el cas que els continguts enviats pels Usuaris continguin imatges l'Usuari declara i garanteix i accepta:

1º Que és major d'edat als efectes legals.

2º Que és l'autor o titular dels drets de les imatges i que té dret a enviar-les i que les mateixes no infringeixen cap dret de propietat intel·lectual, de marca o qualsevol altre dret de tercer.

3º Que les citades imatges han estat realitzades amb el consentiment de les persones que apareixen en les mateixes i que en cas d'aparèixer menors el citat consentiment s'ha prestat per escrit pels seus representants legals i podrà acreditar-ho a qualsevol moment que sigui requerit per a això.

7.5 FemGYM, es reserva la facultat de comunicar públicament les imatges que estimi convenient i queda facultada per reproduir i comunicar les mateixes.

7.6. L'Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a FemGYM per les anteriors manifestacions.

7.7. L'Usuari cedeix a títol gratuït a FemGYM, sense caràcter d'exclusiva, els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, en relació als continguts enviats ( fotografies, imatges amb o sense moviment, textos, informacions, bases de dades enregistraments sonors o qualssevol altres obres o prestacions) .La citada cessió es realitza per a tothom , per la durada màxima actualment prevista en la llei de propietat intel·lectual i amb expressa facultat de cessió a tercers.

8. RESPONSABILITATS I GARANTIES

8.1. FemGYM no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que difongui a través del Lloc web.

8.2. En conseqüència, FemGYM no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (iii) l'absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que ho subministra; (iv) la invulnerabilidad del Lloc web i/o la inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc web; (vaig veure) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que FemGYM estableix en el Lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web.

No obstant això, FemGYM declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc web i evitar l'existència i transmissió als Usuaris de virus i altres components nocius.

9. ENLLAÇOS

Enllacis a altres Llocs web

9.1. En el Lloc web, l'Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners, etc., els quals són gestionats per tercers. FemGYM no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s'estableix un enllaç des del Lloc web

9.2. L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç per part del Lloc web a un altre lloc web aliè no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre FemGYM i el responsable del lloc web aliè.
Enllaços en altres llocs web amb destinació al Lloc web

9.3. Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Lloc web haurà d'atenir-se a les següents condicions i requisits:

• L'enllaç es podrà dirigir a la Pàgina Principal del Lloc web.

• L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL de FemGYM http://www.femgym.cat i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla del Lloc web. En cap cas, tret que FemGYM ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el Lloc web, incloure-ho com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web.

• A la pàgina que estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que FemGYM ha autoritzat tal enllaç, tret que FemGYM l'hagi fet expressament i per escrit. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina al Lloc web desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslogan o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de FemGYM i/o del Lloc web, haurà d'explicar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

• FemGYm no autoritza l'establiment d'un enllaç al Lloc web des d'aquelles pàgines web que de forma manifesta fomentin l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

8.4. FemGYM no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Serveis prestats per tercers a través del Lloc web

9.5. FemGYM no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través d'aquesta pàgina o sobre els quals FemGYM únicament actuï com a mig llit publicitari o prestador de servei d'intermediació.

9.6. FemGYM no serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa causats pels serveis prestats per tercers a través d'aquesta pàgina, i en particular, a títol merament enunciatiu, els causats per:

• l'incompliment de la llei, la moral o l'ordre públic;

• la incorporació de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxiu o programa que pugui danyar, interrompre o impedir el normal funcionament de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions;

• la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe.

• la realització d'actes que constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial;

• la falta de veracitat, exactitud, qualitat, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles;

• la infracció dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones o, en general, qualsevol tipus de drets de tercers;

• la inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades, o els vicis i defectes que poguessin generar-se en la relació tercers;

• l'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers.

10. DURADA I MODIFICACIÓ

10.1. FemGYM podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions generals o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

10.2. La vigència temporal d'aquestes condicions generals coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions generals modificades.

10.3. Amb independència del que es disposa en les condicions particulars, FemGYM podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, a qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir indemnització alguna. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en les presents condicions generals.

11. GENERALITATS

11.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals.

11.2. En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquestes condicions generals i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

11.3. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes condicions generals fos(sin) considerada(es) nul·la(es) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de les condicions generals ni a les condicions particulars dels diferents serveis de FemGYM.

11.4. El no exercici o execució per part de FemGYM de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva banda.

12. JURISDICCIÓ

12.1. Les relacions establertes entre FemGYM i l'Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, FemGYM i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA


Quan vostè ens facilita informació de caràcter personal a través del lloc web FemGYM (d'ara endavant, el “Lloc web”), FemGYM respecta la seva intimitat i els drets que li reconeix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Per això, és important que entengui que informació recaptem sobre vostè durant la seva visita i què fem amb aquesta informació. La seva visita al Lloc web està subjecta a la present Política sobreTractament de Dades Personals.

No comunicarem a tercers la seva informació de caràcter personal, excepte en la forma establerta en aquesta Política sobre Privadesa i Tractament de Dades o en els avisos establerts per a cada supòsit en què es recullin les seves dades personals.
FemGYM podrà revelar qualsevol informació, incloent dades de caràcter personal, que consideri necessària per donar compliment a les obligacions legals.
FEMGYM NO RECAPTÉS INFORMACIÓ PERSONAL SOBRE VOSTÈ Tret que TINGUI COM A MÍNIM CATORZE (14) ANYS. SI FOS MENOR D'AQUESTA EDAT, HAURÀ D'ABSTENIR-SE DE FACILITAR-NOS

INFORMACIÓ DE CARÀCTER PERSONAL.


1. Recollida i Ús de la Informació

En facilitar-nos les seves dades de caràcter personal en el Lloc web, està expressant la seva acceptació al tractament i comunicació de les seves dades personals en la forma contemplada en aquesta Política sobre Tractament de Dades Personals. Si prefereix que FemGYM no recapti informació personal sobre vostè, preguem que no ens la faciliti.
FemGYM podrà utilitzar la informació de caràcter personal que ens faciliti de forma dissociada (sense identificació personal) per a finalitats internes, com pot ser l'elaboració d'estadístiques. Així, FEMGYM podrà recaptar, emmagatzemar o acumular determinada informació de caràcter no personal referent al seu ús del Lloc web, com per exemple aquella informació que indiqui quins de les nostres pàgines són més populars.

2. Cookies i Arxius de Registre

FemGYM podrà col·locar una “cookie” en el disc dur del seu ordinador a fi de reconèixer-ho com a usuari recurrent i personalitzar el seu ús del Lloc web. La cookie es guardarà en el disc dur del seu ordinador fins que vostè l'elimini. Podrà fer que el seu navegador li avisi de la presència de cookies o que els rebutgi automàticament. Si rebutja les cookies podrà seguir usant el Lloc web, si ben això podrà suposar la limitació en l'ús d'algunes de les prestacions o impedir el bon funcionament del Lloc web.

3. Notificació de Canvis

La present Política sobre Tractament de Dades Personals podrà ser modificada per FemGYM a qualsevol moment i s'entendrà vigent a partir d'aquest moment. En aquest cas, s'inclourà la política revisada en el Lloc web i si vostè és un usuari registrat, la hi enviarem per correu electrònic. SI ÉS USUARI REGISTRAT I NO RESPON Al REFERIT CORREU ELECTRÒNIC EN UN TERMINI DE TRENTA (30) DIES, EL SEU SILENCI S'ENTENDRÀ COM A CONSENTIMENT A la NOVA POLÍTICA SOBRE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

4. Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Té vostè dret a exercitar els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades o oposar-se al tractament de les seves dades personals, comunicant-ho per escrit a FemGYM, en Carrer Mas Pereló, 27 1r-4ª (08790 Gelida - Barcelona) adjuntant una fotocòpia de la seva D.N.I. per ambdues cares, la petició en què es concreta la seva sol·licitud, datada i signada, així com el seu domicili a l'efecte de notificacions.

5. Responsable del Fitxer

FemGYM, en Carrer Mas Pereló, 27 1r-4ª (08790 Gelida - Barcelona), serà el responsable del fitxer o fitxers que continguin la informació que vostè ens faciliti.

Política de cookies

POLÍTICA DE COOKIES


El titular del present lloc web (d'ara endavant, el "Lloc web") informa als usuaris que pot utilitzar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (de manera genèrica, denominats “cookies”) quan un usuari navega pel Lloc web.

Què són les cookies?
Les cookies són fitxers que es descarreguen en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web, incloent el Lloc web, i que emmagatzemen l'adreça IP del seu ordinador i uns altres possibles dades de navegació. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres aspectes, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip, i poden utilitzar-se per reconèixer a l'usuari.

Quin tipus de cookies s'utilitzen en el Lloc web i para quina finalitat?
D'una banda, el titular del present Lloc Web utiliza cookies per les quals no és necessari obtenir el consentiment dels usuaris, per estar excloses de l'àmbit d'aplicació de l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Així mateix, el present Lloc web utilitza les següents cookies que requereixen el consentiment dels usuaris:TIPUS DE COOKIES
Analítiques - Google Analytics
Adsense - Google Adsense

QUI INSTAL·LA LA COOKIE?

Google *Ireland *Limited,amb domicili en:

Gordon *House *Barrow *Street, Dublín 4, Irlanda
Google *Ireland *Limited,amb domicili en:

Gordon *House *Barrow *Street, Dublín 4, Irlanda

FINALITAT

Aquestes cookies permeten realitzar el mesurament i l'anàlisi de la navegació i del comportament dels usuaris en el Lloc web. Instal·lem aquestes cookies amb la finalitat d'obtenir estadístiques sobre l'ús del Lloc web, elaborar perfils de navegació dels usuaris per poder identificar els continguts que els resulten més atractius el seu nivell de recurrència, i així millorar els nostres serveis i el Lloc web.

A més, Google pot utilitzar les dades obtingudes mitjançant les cookies analítiques per millorar els seus serveis i oferir serveis a altres empreses. L'usuari pot trobar més informació respecte a l'ús d'aquestes cookies i de la seva inhabilitació al següent enllaç:http://www.google.es/intl/es_all/analytics/learn/privacy.html


Els proveïdors de tercers, inclòs Google, utilitzen les cookies per publicar anuncis basant-se en les visites anteriors d'un usuari al seu lloc web.

L'ús de la cookie de *DoubleClick permet a Google i als seus socis publicar anuncis basats en les visites que els usuaris realitzen en els seus llocs o en altres llocs d'Internet.

Els usuaris poden inhabilitar l'ús de la cookie de *DoubleClick per a la publicitat basada en interessos en Configuració d'anuncis. També pot fer que els usuaris deixin d'utilitzar les cookies d'un tercer, les quals els permeten veure publicitat basada en interessos. Per a això, visiti aboutads.info.


Com s'obté el consentiment i com es revoca i s'eliminen les cookies?
En entrar en el Lloc web rebrà un avís sobre l'ús de *cookies conforme a la present Política de *Cookies, i que si continua navegant pel Lloc web s'entendrà que accepta aquest ús.

No obstant això, pot revocar el consentiment atorgat per a l'ús de cookies a qualsevol moment. Per a això, l'usuari té la possibilitat de deshabilitar les cookies modificant la configuració del seu navegador. Als enllaços que es detallen a continuació, l'usuari trobarà més informació sobre com gestionar l'ús de cookies i deshabilitar-les per revocar el consentiment, depenent del navegador utilitzat:

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es o http://support.apple.com/kb/ph5042

Explorer:
http://*windows.*microsoft.*com/és-és/*windows7/*how-*to-*manage-*cookies-*in-internet-explorer-9